1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Dokterstassen.nl en een consument waarop Dokterstassen.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Dokterstassen.nl, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2. Informatie
Alle informatie op de website van Dokterstassen.nl is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Dokterstassen.nl is hiervoor niet aansprakelijk. Dokterstassen.nl is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

De afbeeldingen, tekeningen, afmetingen, kleuren van tassen en accessoires kunnen afwijken van de werkelijkheid. Deze afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen ontbinding en/of vernietiging van de Overeenkomst.

3. Prijzen en betalingen
Alle prijzen op de website van Dokterstassen.nl zijn in euro’s. Consumenten kunnen op meerdere manieren aan Dokterstassen.nl betalen. Op de website staan de betaalmogelijkheden omschreven. Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Dokterstassen.nl is ontvangen.

4. Bezorging
De bezorgtermijn is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.

De bestelling wordt normaliter binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van betaling bij PostNL ter bezorging aangeboden. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres binnen Nederland is. Bij ‘niet thuis’ ontvangt de geadresseerde een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden. Voor het niet tijdig bezorgen door PostNL kan Dokterstassen.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Dokterstassen.nl is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Retourzendingen
Het kan gebeuren dat uw aankoop niet helemaal is wat u ervan had verwacht. Artikelen die u via onze webshop heeft gekocht, kunt u daarom altijd ruilen of retourneren. Wanneer u een bestelling aan ons retourneert dient u dit wel eerst aan ons kenbaar te maken. Dit kan telefonisch (0346-832104) of per email (info@dokterstassen.nl). Bij de retourzending graag de pakbon stoppen zodat wij weten van wie de zending afkomstig is. Doe dit wel binnen 2 weken na dat u het artikel heeft ontvangen. Uiteraard kunnen wij alleen onbeschadigde en ongebruikte artikelen terugnemen. Wij maken het bedrag van het artikel inclusief de door ons gemaakte verzendkosten binnen 14 werkdagen nadat wij het artikel in goede staat retour hebben ontvangen aan u over. Door u gemaakte verzendkosten worden niet vergoed. U kunt uw bestelling terug sturen naar:

DOKTERSTASSEN.NL
Abel Tasmanlaan 5
3603 GC MAARSSEN

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat DOKTERSTASSEN.NL niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van door u retour gestuurde producten. Zorg dus dat u altijd een verzendbewijs heeft indien u iets retour stuur. Het artikel afgeven in Maarssen kan natuurlijk ook (op afspraak).

7. Vragen / klachten
Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan verzoeken wij u om ons hierover per e-mail te berichten. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen bericht.

8. Bescherming van persoonsgegevens
Dokterstassen.nl vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Dokterstassen.nl zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren.

9. Aansprakelijkheid
Dokterstassen.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en bij levering vrij zijn van gebreken.

Indien de door Dokterstassen.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de consument beperkt tot het geen bij “Retourzendingen” is geregeld. De aansprakelijkheid betreffende de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant.

Dokterstassen.nl sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen zoveel mogelijk uit en beperkt deze in elk geval tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

Bovendien is Dokterstassen.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet dan wel oneigenlijk gebruik van het product door de consument.

10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dokterstassen.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dokterstassen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11. Auteursrecht
Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Dokterstassen.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Dokterstassen.nl noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

12. Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Acceptatie algemene voorwaarden
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

14. Garantie
Op al onze tassen geven wij een jaar garantie op fabricagefouten en defecten die bij normaal gebruik niet hadden mogen ontstaan. Op de sloten van onze McFermoir dokterstassen geven wij levenslange garantie.

Uiteraard geven wij geen garantie wanneer er sprake is van:

  • opzettelijke beschadiging of beschadiging door nalatigheid (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade, de tas te vol doen);
  • onoordeelkundig gebruik
  • nalatig onderhoud
  • normale slijtage

Uw aanspraak op garantie vervalt zodra andere service- of reparatie diensten het product bewerkt hebben.

Winkelwagen
Scroll naar boven